با احترام، با توجه به بخش ب بند دوم مصوبات جلسه یکصد و بیستم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ 1401/05/01 که به تایید ریاست محترم جمهوری رسیده، کلیه دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی، قبل از آغاز سال تحصیلی جدید، تزریق نوبت یادآور واکسن برای دانشجویان را بایستی انجام داده باشند. لذا در زمان مراجعه به خوابگاه و دانشگاه در آغاز سال تحصیلی داشتن مدارکی مبنی بر تزریق 3 دوز واکسن الزامی می باشد.

بازگشت